Algemene voorwaarden

 1. Definities
  1. opdrachtgever: opdrachtgever, klant, koper, degene met wie Simpel Promotie B.V. een overeenkomst sluit;
  2. Simpel Promotie B.V., opdrachtnemer, verkoper, KvK-nummer 78618002, te Delft;
  3. overmacht: een niet aan Simpel Promotie B.V. toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, brute force attacks, stroom- of internet storing, terrorisme, extreme files, extreem weer, wateroverlast, etc.), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van Simpel Promotie B.V. kan worden gevergd;
  4. schriftelijk(e): per brief, e-mail of contactformulier van de website van Simpel Promotie B.V.
    
 2. Basisafspraken
 3. Simpel Promotie B.V. voert voor opdrachtgever adviserende, coördinerende en uitvoerende taken uit op het gebied van relatiegeschenken, promotieartikelen, textiel en drukwerk. Simpel Promotie B.V. voert overeenkomsten zelfstandig uit, naar eigen inzicht, in de vorm van een inspanningsverplichting, maar zo zorgvuldig en deskundig mogelijk en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van opdrachtgever.
 4. Simpel Promotie B.V. publiceert de prijzen en overige informatie rondom producten en diensten op de website www.simpelpromotie.nl en offreert desgewenst een globale inschatting van de overige kosten en planning. Daarbij genoemde levertijden zijn altijd indicatief en nimmer fataal.
 5. Simpel Promotie B.V. kan niet worden gehouden aan verschrijvingen in offertes en/of aan te laat geaccepteerde offertes.
 6. Een geaccepteerde offerte, deze algemene voorwaarden en overige schriftelijke afspraken vormen één geheel. Bij strijdigheid geldt de laatst gemaakte schriftelijke afspraak.
 7. Bij een opdracht die langer dan een jaar duurt, mag Simpel Promotie B.V. de tarieven tussendoor verhogen op grond van het CBS-indexcijfer zakelijke dienstverlening of een schriftelijk aantoonbare kostenstijging.
 8. Simpel Promotie B.V. mag naar eigen inzicht derden voor een dienst inschakelen en de aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden accepteren. Simpel Promotie B.V. staat wel in voor de kwaliteit van deze derden.
 9. Opdrachtgever verschaft Simpel Promotie B.V. tijdig, juiste en voldoende informatie voor de opdracht.
 10. Als Simpel Promotie B.V. aan opdrachtgever, voor levering, een finale versie van een dienst of product ter goedkeuring heeft voorgelegd, mogen Simpel Promotie B.V. en opdrachtgever elkaar daaraan houden.
 11. Geringe afwijkingen tussen het geoffreerde en het geleverde, die de gebruikswaarde niet of nauwelijks beïnvloeden, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, korting, ontbinding en/of schadevergoeding.
   
 12. Simpel Promotie B.V. gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens, en verstrekt deze alleen aan derden indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 13. Simpel Promotie B.V. publiceert op haar website, www.simpelpromotie.nl, een aparte privacyverklaring.
 14. Simpel Promotie B.V. verkoopt de persoons- en/of bedrijfsgegevens van klanten niet aan derden, maar mag, voor reclame-doeleinden wel aan opdrachten refereren, mits daarbij geen persoonsgegevens worden geopenbaard.
 15. Vertrouwelijke informatie
 16. Koop, opdracht, levering
  1. Een klant kan van Simpel Promotie B.V. een reeds vervaardigd product kopen of aan Simpel Promotie B.V. een opdracht geven tot het ontwerpen, bedrukken en/of vervaardigen van een product.
  2. Bij een koop komen de klant en Simpel Promotie B.V. vooraf schriftelijk een prijs overeen, inclusief belastingen.
  3. Bij een opdracht komen de klant en Simpel Promotie B.V. schriftelijk de randvoorwaarden (prijs per uur/fase of eindresultaat, levertijd, thema, maximale of minimale omvang) van de opdracht overeen.
  4. Binnen de afgesproken randvoorwaarden van een opdracht heeft Simpel Promotie B.V. alle vrijheid (kleur, materiaal, compositie) om een product naar eigen inzicht te vervaardigen.
  5. De voorwaarden van een levering en/of verzending spreken een klant en Simpel Promotie B.V. apart schriftelijk af.
    
 17. Bedenktijd
  Bij koop op afstand, via de webshop van Simpel Promotie B.V., geldt geen bedenktijd of herroepingsrecht omdat een klant een zakelijke relatie betreft en het product altijd op maat of verzoek van de klant wordt gemaakt.
   
 18. Intellectueel eigendom
  Simpel Promotie B.V. heeft en behoudt de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, van werken die door toedoen van Simpel Promotie B.V. ontstaan bij het uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever krijgt na algehele betaling het gebruiksrecht van opgeleverde werken.
   
 19. Aansprakelijkheid
 20. Wordt Simpel Promotie B.V. in rechte aansprakelijk gehouden, is de vergoeding beperkt tot de directe schade (dus geen indirecte schade als gevolgschade of gederfde winst).
 21. De aansprakelijkheid van Simpel Promotie B.V. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van Simpel Promotie B.V.. De totale aansprakelijkheid omvat echter in geen geval meer dan het bedrag dat Opdrachtgever en Simpel Promotie B.V. voor de lopende opdracht zijn overeengekomen.
 22. Simpel Promotie B.V. is niet aansprakelijk voor schade die een product aan een klant of derde toebrengt, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid door Simpel Promotie B.V.
 23. Simpel Promotie B.V. is niet aansprakelijk voor schade door overmacht. Als Simpel Promotie B.V. ten gevolge van overmacht niet (tijdig) kan leveren, betaalt Simpel Promotie B.V. vooruit betaalde gelden terug, met aftrek van gemaakte kosten.
 24. Simpel Promotie B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever, zoals het niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van informatie.
 25. In geval van tijdelijke overmacht komt Simpel Promotie B.V. de overeengekomen verplichtingen alsnog zo goed mogelijk na en wordt conform de overeenkomst gefactureerd.
 26. Opdrachtgever en Simpel Promotie B.V. kunnen na overmacht de overeenkomst herzien of ontbinden.
 27. Opdrachtgever vrijwaart Simpel Promotie B.V. tegen aanspraken van en jegens derden die voortvloeien uit de werkzaamheden voor opdrachtgever, tenzij de aansprakelijkheid is ontstaan door opzet of grove nalatigheid door Simpel Promotie B.V.
   
 28. Het staat Simpel Promotie B.V. vrij om als opdrachtgever derden in te schakelen om het afgesproken product te ontwerpen, vervaardigen en/of leveren.
 29. Als een klant een derde inschakelt voor een opdracht, ophalen of levering van een product, dan is de klant aansprakelijk voor deze derde.
   
 30. Derden
 31. De klant betaalt Simpel Promotie B.V. vooruit, bij koop of anders uiterlijk 14 dagen na ontvangst van het product.
 32. Als een klant niet op tijd betaalt, brengt Simpel Promotie B.V. minimaal 15% extra buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van EUR 50,00 in rekening bij de Opdrachtgever. Daarna en daarnaast eventuele gerechtelijke kosten.
 33. Simpel Promotie B.V. kan van de klant gehele of gedeeltelijke betaling vooraf vragen.
   
 34. Klachten dienen uiterlijk twee weken na afronding van de opdracht schriftelijk aan Simpel Promotie B.V. te worden gemeld, anders wordt opdrachtgever geacht het geleverde volledig te hebben aanvaard.
 35. Opdrachtgever dient Simpel Promotie B.V. een voldoende tijd en toegang te geven om de oorzaak van een klacht te onderzoeken, weg te nemen of te herstellen.
 36. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 37. Bij een klacht die alleen over “smaak” gaat, zijn artikel 2 lid a en lid i van toepassing.
 38. Eigendomsvoorbehoud
  Alle door Simpel Promotie B.V. geleverde zaken blijven (intellectueel) eigendom van Simpel Promotie B.V. totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Simpel Promotie B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen.
   
 39. Betaling
 40. Klachten en geschillen

 

Neem contact met ons op

Error 404